Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Van:
- Promopolitan

gevestigd en kantoorhoudende te; Vlissingen aan; de Walstraat 103 A met postcode; 4381GG, ·hierna en verder te noemen: Promopolitan.

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de wederpartij van Promopolitan.

Opdrachtnemer: Promopolitan ·

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Promopolitan en een opdrachtgever waarop Promopolitan deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Een en ander en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Promopolitan, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door Promopolitan gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Promopolitan is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Promopolitan zal op grond van de op dat moment haar bekende stand der wetenschap
de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Promopolitan het recht de werkzaamheden of althans delen daarvan te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat ‘alle’ gegevens, waarvan Promopolitan aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen en te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Promopolitan worden verstrekt of althans beschikbaar worden gesteld. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Promopolitan zijn verstrekt, heeft Promopolitan het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


4. Indien de door opdrachtgever verstrekte gegevens achteraf onjuist zijn en/of onvolledig blijken is opdrachtnemer in géén geval aansprakelijk voor schade cq gevolgschade of gehouden tot enige vergoeding hiervan van welke aard dan ook, doordat Promopolitan is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte juistheid en/of volledigheid van gegevens. Tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid redelijkerwijs voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Promopolitan de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Promopolitan daarom schriftelijk hierover in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of wordt aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Promopolitan zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Promopolitan de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast project honorarium is overeengekomen zal Promopolitan daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal Promopolitan geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie en/of de strekking van de opdracht.
Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Promopolitan zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem of haar zonder uitdrukkelijke en/of voorafgaande toestemming van Promopolitan worden verveelvoudigd; openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht!

3. Promopolitan behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen en verkregen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken een en ander met uitsluiting hiervan indien hierbij vertrouwelijke informatie ter kennis van derden zou worden gebracht.

Artikel 9. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van ten minste 2(twee) volle kalendermaanden in acht te nemen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van Promopolitan op de opdrachtgever zijn onmiddellijk en ineens opeisbaar in de volgende gevallen:

-In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de ‘opdrachtgever’;

- Na het sluiten van de overeenkomst door aan Promopolitan ter kennis gekomen omstandigheden die Promopolitan goede grond geven om te vrezen, dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal of kan voldoen;

- indien Promopolitan de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is Promopolitan bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Eén en ander onverminderd het recht van Promopolitan om bij gevolg hiervan schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen ·

1. Klachten over de verrichte en/of uitgevoerde werkzaamheden dienen door de ‘opdrachtgever’ binnen 8 dagen na constatering hiervan, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ‘voltooiing’ van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Promopolitan.

2. Klachten die buiten de in lid 1 genoemde termijnen alsnog worden gereclameerd zijn derhalve niet meer ontvankelijk. Promopolitan aanvaardt dan ook hiervoor en verder géén of enige aansprakelijkheid in welke voege dan ook.

3. Indien een klacht gegrond is, zal Promopolitan de werkzaamheden alsnog verrichten zoals bij overeenkomst is overeengekomen. Tenzij de nakoming hiervan aantoonbaar voor de ‘opdrachtgever’ volstrekt zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever altijd schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Promopolitan slechts aansprakelijk zijn tot vergoeding hiervan binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium ·

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast project honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast project honorarium overeenkomen. Dit vaste honorarium is altijd exclusief BTW.

3. Indien geen vast project honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk ‘bestede’ uren. Dit honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Promopolitan, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij in de plaats daarvan een afwijkend uurtarief tussen partijen is overeengekomen.

4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6. Indien Promopolitan met de opdrachtgever een vast projecthonorarium of uurtarief overeenkomt, is Promopolitan niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Promopolitan is gehouden en gerechtigd om prijsstijgingen door te berekenen, althans en indien Promopolitan genoegzaam kan aantonen, dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan bijvoorbeeld ten aanzien van lonen of andere wettelijke regelingen en of gebeurtenissen die hierop van invloed zijn.

7. Ingeval dat opdrachtgever extra of bijkomende werkzaamheden toebedeeld aan Promopolitan van welke aard dan ook die éérst worden toebedeeld nadat de feitelijke opdracht is ingegaan en verder géén deel uitmaken van de oorspronkelijke opdracht- zoals deze tussen partijen bij overeenkomst is overeengekomen- is het recht om deze werkzaamheden te accepteren of te weigeren uitsluitend voorbehouden aan Promopolitan. Indien Promopolitan deze extra werkzaamheden éérst schriftelijk heeft geaccepteerd en aan opdrachtgever heeft bevestigd zal zij deze extra werkzaamhebden uitvoeren. Promopolitan zal hiervoor een standaard honorarium doorberekenen aan opdrachtgever ten belopen van €60, 00 (zegge: zestigeuro) exclusief BTW en /of overige wettelijke afdrachten voor ieder uur dat zij aan deze extra werkzaamheden heeft besteed. Opdrachtgever gaat hiermee onverkort akkoord.

Artikel 13. Betaling ·

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Promopolitan aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Direct na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van dit verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de ‘opdrachtgever’ zullen de vorderingen van Promopolitan en de verdere daaruit voortvloeiende (financiele)verplichtingen van de opdrachtgever ten opzichte van Promopolitan direct én onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening:
- in de eerste(1ste) plaats van alle verschuldigde rente en kosten,
- in de tweede(2de) plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening hiervan betrekking heeft op een ‘latere’ factuur.

Artikel 14. Incassokosten ·

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening hiervan ‘buiten’ rechte voor rekening van opdrachtgever.

In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
- over de eerste F 6.500,- 15%
- over het meerdere tot F 13.000,- 10%
- over het meerdere tot F 32.500,- 8%
- over het meerdere tot F 130.000,- 5%
- over het meerdere 3%

2. Indien Promopolitan genoegzaam aantoont ‘hogere’ kosten te hebben gemaakt, die verondersteld en redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook ‘deze’ voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid ·

Indien Promopolitan aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid begrensd tot:

1. De aansprakelijkheid van Promopolitan is beperkt, - voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt-, tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Promopolitan beperkt tot maximaal tweemaal(2 x) de factuurwaarde van de opdracht of althans ‘dat’ gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van wat hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes(6) maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Promopolitan of haar ondergeschikten.

5. Promopolitan is nimmer aansprakelijk voor schade of gevolgschade van welke aard of omvang ook welke direct voortvloeit of is ontstaan uit de overeenkomst of de aard van de overeenkomst.
Artikel 16. Overmacht ·

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast al datgene wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle overige van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen of nauwelijks invloed kan uitoefenen. Die voor wat betreft de aard en de omvang van de omstandigheid het opdrachtnemer(Promopolitan) onmogelijk maakt om haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst na te komen. Werkstakingen worden daaronder begrepen.

2. Promopolitan heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen. Indien een dergelijke zaak een omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert en intreedt eerst nadat Promopolitan haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Promopolitan opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Promopolitan niet mogelijk is en het zich laat aanzien, dat deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in ‘dat’ specifieke geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Promopolitan bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde meer heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting ·

De rechter in de woonplaats van Promopolitan is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Promopolitan het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht ·

Op elke overeenkomst tussen Promopolitan en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te: Middelburg .

Van toepassing is steeds: de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals deze van toepassing was op het moment van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.