Meer ruimte openbaar leven door afstand houden

Per 1 juli 2020 kunnen er een aantal maatregelen tegen het coronavirus versoepeld worden. Hieronder staan eerst de algemene regels die gelden tot en met 30 juni. Daarna volgen de regels per 1 juli voor ‘binnen’ en ‘buiten’. Ten slotte wordt voor een aantal sectoren of groepen toegelicht welke regels nu gelden en wat er verandert.

Groepen en samenkomsten: Dit geldt nog tot en met 30 juni

De algemene regel is dat mensen die niet tot een huishouden behoren altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden, met binnen maximaal 30 personen. Buiten mogen mensen bij elkaar zijn als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op de onderlinge afstand van 1,5 meter.

 • Binnen mogen samenkomsten plaatsvinden in beginsel van maximaal 30 personen per gebouw en onder voorwaarde dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Er vindt altijd een checkgesprek plaats; mensen met verkoudheidsklachten blijven thuis.
 • Voor samenkomsten in woningen geldt geen maximum aantal personen, maar wel het dringende advies er altijd voor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren en ook de hygiënemaatregelen kunnen naleven. Als een samenkomst leidt tot overlast, of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid, kan er gehandhaafd worden.
 • Het maximum aantal personen binnen bij uitvaartenhuwelijksvoltrekkingenreligieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten is 30 personen, waarbij altijd de 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden.
 • In enkele gevallen kunnen er meer mensen bij elkaar komen in één binnenruimte:
  • Wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals raadsvergaderingen of aandeelhoudersvergaderingen, kunnen online plaatsvinden of fysiek als er maximaal 100 personen zijn die 1,5 meter afstand kunnen houden.
  • Samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties mogen doorgaan met maximaal 100 personen, en als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.

De regels voor ‘binnen’ per 1 juli

Bij de regels voor binnen wordt er een verschil gemaakt tussen woningen, binnenruimtes waar mensen zich vooral doorheen bewegen (bijvoorbeeld winkels, musea) en binnenruimtes waar mensen op één plaats zijn (bioscopen, cafés).

 • In woningen geldt geen maximum aantal personen, maar wel het dringende advies er altijd voor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren en ook de hygiënemaatregelen kunnen naleven.
  • Als een samenkomst leidt tot overlast, of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid, kan er gehandhaafd worden.
 • In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in restaurants, theaters, of bij bruiloften en uitvaarten, heeft iedereen een vaste zitplaats. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.
  • Zonder gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100 personen per ruimte toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.
  • In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Dan is er geen maximum aantal personen, maar is het nodig om de verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.
  • Ook in werksituatis zijn de regels over vaste zitplaatsen en de 1,5 meter van toepassing voor zover dat voor de uitoefening van de werkzaamheden mogelijk is.
  • Discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven vooralsnog gesloten.
 • In binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers, zoals in winkels en musea, geldt geen maximaal aantal personen. Wel nemen beheerders maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt.
 • De ventilatie in binnenruimtes moet voldoen aan de voorwaarden in het bouwbesluit en passen bij de bestemming van de ruimte, zodat de lucht vaak genoeg wordt ververst.
  • Ventilatoren kunnen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. In gemeenschappelijke ruimtes wordt geadviseerd alleen ventilatoren te gebruiken wanneer er geen andere verkoeling mogelijk is. Let er dan wel op dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van de ene persoon naar de andere gaat.

De regels voor ‘buiten’ per 1 juli

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Een uitzondering geldt voor mensen die behoren tot één huishouden en voor mensen die een hulpbehoevende helpen. Zij hoeven onderling geen afstand te houden.
  • Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op de onderlinge afstand van 1,5 meter.
 • Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals in winkelstraten, dierenparken of kermissen, is er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen.
 • In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt er een maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats.
  • Er geldt een maximum van 250 personen in situaties waar geen reservering en gezondheidscheck plaatsvinden of waar geen vaste zitplaats is, zoals bij toeschouwers langs de lijn.
  • In de horeca is een vaste zitplaats altijd verplicht.
  • Op buitenterrassen in de horeca mogen onder voorwaarden ‘kuchschermen’ geplaatst worden als alternatief voor de 1,5 meter afstand.

Evenementen: per 1 juli

Het algemene verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen wordt per 1 juli opgeheven. Het is aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op anderhalve meter in kunnen richten en of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd en het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal meteen mogelijk zijn.

Onderwijs

Tot en met 30 juni geldt nog het volgende in het onderwijs:

Voor het nieuwe schooljaar geldt in het voortgezet (speciaal) onderwijs:

 • Vanaf 1 juli wordt de 1,5m afstand tussen leerlingen onderling losgelaten. Dat geldt voor alle leerlingen op het voortgezet (speciaal) onderwijs, ongeacht leeftijd.
 • In het nieuwe schooljaar kunnen middelbare scholen volledig open.

Voor het nieuwe schooljaar geldt voor het mbo, hbo en wo:

 • Lessen en colleges worden gespreid over de week en dag, zodat studenten gespreid reizen van en naar de school of instelling. De school of instelling informeert studenten over de aangepaste roosters en regels.
 • Het onderwijs wordt zo georganiseerd dat studenten niet of nauwelijks in de spits hoeven te reizen. Onderwijsinstellingen en vervoerders maken afspraken over de roosters.
 • Het studentenreisproduct blijft geldig op de gebruikelijke tijdstippen.

Verder blijven de volgende afspraken van kracht in het onderwijs:

 • Basisscholen en scholen in het speciaal (basis)onderwijs zijn volledig open. Net als de buitenschoolse opvang.
 • Leraren en medewerkers in de kinderopvang met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (70 jaar en ouder of met een onderliggende aandoening) werken thuis.
 • Kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de basisschool mogen met verkoudheidsklachten naar school en naar de buitenschoolse opvang als zij geen koorts hebben.
 • Als er gezinsleden zijn met neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts of benauwdheid blijven de kinderen thuis. De gezinsleden laten zich testen. De GGD geeft dan verdere instructies.

Sport en spel

Tot en met 30 juni geldt nog het volgende voor sport en spel:

 • Sportscholen en fitnessclubs zijn gesloten.
 • Sport- en verenigingskantines, sauna’s en wellness centra, casino’s en speelhallen zijn gesloten.
 • Binnensporten is niet toegestaan.
 • Er worden geen wedstrijden gespeeld en er zijn geen toeschouwers.

Sport en spel per 1 juli

Per 1 juli zijn alle binnen- en buitensporten weer mogelijk. Waar mogelijk houdt iedereen anderhalve meter afstand, maar als dat onmogelijk is voor een normaal spelverloop mag tijdens het sporten de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten. Er vindt een gezondheidscheck plaats. Wedstrijden met toeschouwers zijn per 1 juli ook weer toegestaan. Hier gelden dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ of ‘buiten’. Spreekkoren of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan.

Bekijk ook vragen en antwoorden over sporten.

Kunstbeoefening zoals acteren, blazen en zingen

 • Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars) mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Hier gelden dan dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ of ‘buiten’.
  • Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).
  • Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol. 
 • Professionele zangers kunnen optreden als zij uit voorzorg ruime afstand houden tot andere zangers, ensemble en publiek. De branche heeft hiervoor protocollen opgesteld.
 • Koren en zangensembles kunnen weer repeteren en optreden. Het RIVM stelt een advies op met betrekking tot de voorwaarden waaronder dit mogelijk is. Dit afwegingskader is op korte termijn beschikbaar. Het wordt verwerkt in het protocol voor koorzingen en in de aanwijzing aan de veiligheidsregio’s.
 • Meezingen bij bijvoorbeeld concerten of bij kerkuitvoeringen is niet toegestaan.

Bekijk vragen en antwoorden over cultuur.

Contactberoepen

Tot en met 30 juni geldt nog dat sekswerkers zijn uitgesloten van de algemene bepaling dat contactberoepen weer zijn toegestaan. Per 1 juli mogen sekswerkers weer hun beroep uitoefenen.

Verkeer en vervoer

Het uitgangspunt blijft dat we anderhalve meter afstand houden van elkaar. Op sommige plekken, zoals in het openbaar vervoer, kan dat niet. Als we de samenleving verder openen, kunnen we ook op meer plekken geen anderhalve meter afstand houden van elkaar.

Vanaf 1 juli geldt in het verkeer:

 • Het advies om het openbaar vervoer alleen te gebruiken voor noodzakelijke reizen vervalt en per 1 juli zijn alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro weer beschikbaar. Wel blijft het belangrijk drukte en de spits te mijden.
 • In het openbaar vervoer is het dragen van niet-medisch mondkapje verplicht voor iedereen van 13 jaar of ouder. (Dit geldt niet voor stations, perrons en haltes.)
  • De boete bedraagt € 95 voor reizigers in het openbaar verover die geen mondkapje dragen.
 • Voor andere vormen van vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje is verplicht voor iedereen van 13 jaar of ouder.
 • In privévervoer geldt dat een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren samen reizen.
 • In overig vervoer is de regel: houd 1,5 meter afstand.
 • Niet-medische mondkapjes kunt u kopen of zelf maken. Bekijk de voorbeeldinstructie voor een niet-medisch mondkapje.
 • Mijd de spits
  • Scholen en universiteiten nemen maatregelen om drukte in de spits zoveel mogelijk tegen te gaan, bijvoorbeeld door schooltijden aan te passen.
  • Werkgevers nemen maatregelen om drukte in de spits zoveel mogelijk tegen te gaan, bijvoorbeeld door thuiswerken te stimuleren en als reizen toch nodig is de werktijden aan te passen.

Bron: Rijksoverheid // https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

Translate »